Posted by: pahangtechft17 | Apram09 29, 2008

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) JURUTEKNIK KOMPUTER FT17

 

1. Matlamat Sukatan Peperiksaan

1.1 Tahap kecekapan 1 (TK 1)

Pada TK 1; pegawai

i. Mempunyai pengetahuan dari segi teknikal, penyelenggaraan

komputer (pekakasan dan perisian), ‘troubleshooting’ dan

pengurusan sumber serta arahan pentadbiran; dan

ii. Memahami kemahiran teknikal dan peraturan-peraturan

pengurusan sumber dan arahan pentadbiran selaras dengan

bidang tugas jawatannya.

2. Tujuan Peperiksaan

Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai dalam memenuhi salah

satu syarat anjakan gaji

3. Pegawai yang layak menduduki peperiksaan ini

Juruteknik Komputer Gred FT17 yang telah disahkan dalam perkhidmatan

4. Sukatan Peperiksaan

Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus

 

 

BAHAGIAN I
4.1 KOMPETENSI UMUM
4.1.1 Keutuhan Peribadi
• Nilai-Nilai Utama Dalam Perkhidmatan Awam
• Etika Perkhidmatan Awam
• Etika Professional Staf UTM
4.1.2 Kualiti Dan Produktiviti
• Kesedaran Kualiti
• Maual Prosedur Kerja Dan Fail Meja
• Piagam Pelanggan
• Program Kumpulan Meningkat Mutu Kerja
4.1.3 Kepimpinan Dan Penyeliaan
i. Motivasi
• Sendiri
ii. Bimbingan Dan Kaunseling
• Pengurusan Stress
iii. Komunikasi Berkesan
• Maklumbalas Berkesan
4.1.4 Kemahiran IT
i. Office Productivity Tools
• Spread Sheet (Eg. Excel, Lotus)
• Word Processing
• Presentation Tools
• Automasi Pejabat
• Messaging System-email
ii. Komputer Literasi
• Komunikasi Data
• Pengurusan Data
• Applications
iii. Teknologi Internet
iv Computer Security
• Virus
• Data And Information
v. Computer Operation
vi. Backup And Data Recovery
4.1.5 Pengurusan Dan Pembangunan Organisasi
i. Visi Dan Misi Organisasi
ii. Struktur Organisasi Jabatan/Universiti
ii. Peraturan Am Universiti
iv. Meningkatkan Produktiviti Dalam Pengurusan Jabatan
• Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja
• Kumpulan Meningkat Mutu Kerja
v. Sistem Pengurusan Jabatan
• Sistem Surat Menyurat
• Sistem Fail
• Memelihara/Menyimpan Rekod Kerajaan
vi. Perintah Am
• Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan
• Cuti, Waktu Bekerja Dan Kerja Lebih Masa
• Perubatan
• Kaedah Tatatertib Staf
vii. Pengetahuan Asas Perhubungan Awam Dan Komunikasi
• Konsep Komunikasi
• Mesra Pelanggan
• Komunikasi Telefon
4.1.6 Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja
i. Harta/Ruang
• Kunci Prosedur
• Peraturan Kes Ruang/Harta
• Prosedur Bawa Keluar Masuk Barang
ii. Kebakaran
• Bahaya Kebakaran (Asas)
• Kaedah Pemadaman Api
• Kaedah Pencegahan Kebakaran
• Prosedur Semasa Kebakaran
iii. Kemalangan Dan Kecemasan
• Organisasi Keselamatan UTM
• Asas Keselamatan Tempat Kerja
• Pertolongan Cemas

BAHAGIAN II
4.2 KOMPETENSI KHUSUS
4.2.1 TEKNIKAL, ‘TROUBLESHOOTING’ DAN
PENYENGGARAAN
i. Asas pendawaian elektrik dan elektronik (perkakasan):
– peralatan-peralatan menguji (tool kit dan diagnostic)
ii. Komponen komputer:
– Peranti output, input dan storan
iii. Pemasangan dan pengujian prasarana ICT:
– Hardware
– Software
– Jaringan
– dll. yang berkaitan
iv. Langkah-langkah membaikpulih perkakasan dan periisan
komputer:
– Diagnostic
v. Pengendalian UPS (Uninterrupted Power Supply)
vi. Computer System Overview:
– Digital Computer, The CPU, Memory, Binary,
Programmable, Input/Output
– Advance in Semiconductor Technology
vii. Digital System:
– Logic gates, Combinations Logic Design and Flipflops
– Boolean Algebra Karnaugh Map
viii. Microprocessors / Microcontrollers:
– System Architectures
– Block Diagram and functions
ix. Computer Systems:
– Computer Peripherals
– Memory System
x. Troubleshoot Network Problem
xi. Amalan Keselamatan ICT

5. Soalan : Bahagian I Aneka Pilihan
40 soalan (jawab semua)
Bahagian II Amali
Jawab 2 soalan
6. Masa : Bahagian I – 1 jam
Bahagian II – 2 jam
7. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan
merujuk bahan-bahan bacaan /
rujukan semasa peperiksaan
dijalankan
8. Tahap Kesukaran Soalan : Pengetahuan dan Kefahaman
9. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus manamana
Bahagian adalah dikecualikan
daripada mengambil bahagian
tersebut
10. Keputusan : Lulus / Kandas
11. Pemeriksa Dilantik Oleh : Panel Peperiksaan PTK,
12. Bahasa : Bahasa Melayu
(Soalan dan Jawapan)
13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan PTK, Universiti
dikemukakan kepada
14. Pusat Peperiksaan akan : Urusetia Peperiksaan PTK, Universiti
ditetapkan oleh
15. Kekerapan Peperiksaan : Sekali setahun
16. Tarikh akhir : 1 bulan sebelum tarikh
mengemukakan peperiksaan
permohonan
Bahan Rujukan
i. Arahan Perkhidmatan
ii. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/91
iii. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/80
iv. Arahan Keselamatan
v. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam – PKPA Bil.2/91, PKPA Bil.
7/91, PKPA Bil. 8/91, PKPA Bil.2/92
vi. Perintah Am Bab A, B, C, D, E, F dan G
vii. Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
viii. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/93 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan
berkaitan
ix. Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor
x. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya
xi. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam
xii. Protokol dan Etiket (INTAN)
xiii. Lain-lain penerbitan/majalah/buku yang berkaitan
xiv. Komputer/makalah/buku/jurnal berkaitan dengan teknologi maklumat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: